Vážení členovia MO SRZ V. Kapušany.

Informácia o priebehu XII. snemu SRZ konaného v Žiline 23.-25.11.2018. Prvý pracovný deň, v sobotu sa pripomienkoval nový zákon o rybárstve, nová vyhláška, nové Stanovy SRZ a paragraf za paragrafom, bod za bodom, spracoval do konečnej formy ktorá bude platná na ďalších pár rokov pre rybárov SR. Tým pádom sa budú zapracovávať zmeny do Zväzových a miestnych rybárskych poriadkov. Druhý pracovný deň v nedeľu prebehli voľby delegátov všetkých krajov za členov do SRZ Rady a členov KRK, ako aj voľba tajomníka a prezidenta SRZ.
Na nižšie uvedenej prílohe si môžete pozrieť výsledky volieb.za funkcionárov do SRZ Rada Žilina a do Kontrolnej komisie SRZ Rada Žilina, ako aj ich náhradníkov. Ďalej sa pristúpilo k voľbe tajomníka SRZ Rada ZA a k voľbe prezidenta SRZ RADA ZA. Výsledky volieb: za prezidenta SRZ bol zvolený p. Emanuel Seeman, za tajomníka SRZ p. Ľubomír Javor, do SRZ Rady Žilina za Košický kraj: viceprezident MVDR Štefan Bilik, za člena SRZ Rada ZA p. Vladimír Šaffa, p. František Tomko, Ing. Ľubor Cuker, ako náhradníci, Ing. Vladimír Pavlov, p. Štefan Figeľ. Do KRK Rady Ing. Dušan Krempaský, ako náhradník p. Vojtech Babiak. Za funkcionárov do SRZ Rada Žilina a do Kontrolnej komisie SRZ Rada Žilina, ako aj ich náhradníkov. Ďalej sa pristúpilo k voľbe tajomníka SRZ Rada ZA a k voľbe prezidenta SRZ RADA ZA. Výsledky volieb: za prezidenta SRZ bol zvolený p. Emanuel Seeman, za tajomníka SRZ p. Ľubomír Javor do SRZ Rady Žilina za Košický kraj: viceprezident MVDR Štefan Bilik, za člena SRZ Rada p. Vladimír Šaffa, p. František Tomko, Ing. Ľubor Cuker, ako náhradníci ,Ing. Vladimír Pavlov, p. Štefan Figeľ. Do KRK Rady Ing. Dušan Krempaský, ako náhradník p. Vojtech Babiak.

Žilina Vstup do sály Sála Otvorenie Elektronický
hlasovač
Delegáti
z KE kraja
Naši delegáti Odovzdanie
ocenení
Pripomienky Správa
Správa KRK I. kandidat na prezidenta I. Borlog II. kandidát na prezidenta R.Boroš III. kandidát na prezidenta E. Seeman Kandidát na tajomníka SRZ Ľ. Javor
     
2. Kandidát na tajomníka p. Kohut Volebné urny