Stanovy

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Výkon rybárskeho práva na revíroch MO SRZ Veľké Kapušany sa riadi podľa zákona o rybárstve č. 216/2018 z. z. o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení skorších predpisoch, účinného od 1.1.2019 a Vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z. z. z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2018,účinnej od 1.1.2019. Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežne pozemky.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

II.

 

Tento miestny rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch miestnej organizácie SRZ Veľké Kapušany. Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové, je oprávnený vykonávať rybárske právo v revíroch uvedených v tomto rybárskom poriadku.

MIESTNY RYBÁSKY PORIADOK Platný od 1. 1. 2019 do odvolania

III.

POVINNOSTI ČLENA MO SRZ VEĽKÉ KAPUŠANY

Každý člen MO SRZ si musí splniť svoje povinnosti a zaplatiť členské do 31. marca bežného roka. Po tomto termíne stráca členstvo. Každý člen musí odovzdať riadne vyplnenú povolenku do 15. januára nasledujúceho roka organizácií, ktorá povolenku na lov vydala. Neodovzdaním riadne vyplnenej povolenky člen taktiež stráca členstvo. Povinná výbava rybára: mierka , uvoľňovač háčikov, podberák a súčasťou základnej výbavy rybára je aj sieťka na uchovanie rýb a písacie potreby.

Člen MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch je povinný odpracovať brigádu v plnom rozsahu, a to 8 hodín za kalendárny rok. Za brigádu je záloha 20 €, ktorá bude vrátená po odpracovaní brigád. Od brigád sú oslobodení :starobní a invalidní dôchodcovia, ženy, členovia RS.

Každý nový žiadateľ o členstvo v MO SRZ Veľké Kapušany je povinný sa zúčastniť a zložiť vstupnú skúšku zo Zákona č.216/2018.Z.z.,z vyhlášky MŽP 381/2018 Z.z. a rybárskeho poriadku. Termín skúšky bude oznámený.

IV.

Dôležité upozornenia
 • Loviaci je povinný udržiavať poriadok okolo svojho lovného miesta.
 • Vodné nádrže ktoré obhospodaruje naša MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch, nemajú väčšiu rozlohu ako 10 ha, preto je zakázané loviť z člna, zavážanie a zanášanie návnad a nástrah.
 • Lov rýb čereňom 1x1m sa považuje za lov rýb na 1 udicu.
 • Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať!!
 • Loviaci pri love medzi sebou udržiavajú vzdialenosť minimálne 3m ak sa nedohodnú na kratšej vzdialenosti.
 • Pri love na prívlač udržujú vzdialenosť najmenej 20m, ak sa nedohodnú na kratšej vzdialenosti.

V.

Množstvo úlovkov a ich evidencia
 • Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru.
 • V jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť ryby podľa novej vyhlášky a oznamujúcej tabuľky o množstve privlastnených rýb .
 • V jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť taký počet druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg.
 • V jednom roku je možné si privlastniť iba 40 kg hospodársky hodnotných druhov rýb.
 • Ak si loviaci ako prvú rybu privlastní rybu o hmotnosti 5 kg a viac obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus.
 • V jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť 1 ks sumca veľkého, jesetera malého a jesetera sibírskeho, 4 kusy podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, pstruha dúhového, sivoňa potočného prípadne kombináciu týchto druhov rýb.
 • Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby a to druhy: kapor, šťuka, zubáč, sumec, lieň, podustva, mrena, úhor Európsky, pleskáč, hneď pri jej privlastnení.
 • Ostatné druhy zapisuje po ukončení, alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal, alebo si neprisvojil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu v zázname vyškrtnutím príslušných kolóniek.
 • Ak loviaci rybu po usmrtení vyčistí a zbaví vnútornosti, jej zvyšky nesmie hodiť do vody, ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.
 • Loviaci je povinný strpieť kontrolu rybárskej stráže a to aj vrátane kontroly vakov, auta , rybárskeho náradia, plavidla a nádrže na ryby.

VI.

Podmienky lovu rýb pre deti

Držiteľ povolenia od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výhradne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom bez navijaka. Privlastniť si môže v jednom dni lovu taký počet rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg. Záznam za loviaceho od 3-6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia.

Držiteľ povolenia od 6-14 rokov môže loviť ryby výhradne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom s navijakom , alebo bez navijaka. Privlastniť si môže v jednom dni lovu 2 ks kapra, šťuky,, zubáča, boleňa, mreny, podustvy, lieňa, alebo kombinácie uvedených druhov rýb. Celková hmotnosť ulovených rýb nesmie prekročiť 3 kg. Ak si ako prvú privlastní rybu o hmotnosti nad 3 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus.Za správne vedenie záznamu loviaceho od 6-15 rokov zodpovedá sprevádzajúca osoba, ktorá je držiteľom povolenia.

VII.

RYBÁRSKY LÍSTOK

Pri love rýb loviaci musí mať pri sebe okrem povolenia na rybolov aj platný rybársky lístok, ktorý vydáva v Dome Rybárov. Pri love v revíroch MO SRZ V. Kapušany je každý , kto loví ryby, povinný pri kontrole preukázať svoju totožnosť občianskym alebo vodičským preukazom, pokiaľ nemá nalepenú fotografiu v členskej legitimácii, fotku je povinný nalepiť do preukazu. Každý rybár je povinný dodržiavať právne predpisy o rybárstve, doby hájenia, lovné miery, spôsob lovu. Za platnosť rybárskeho lístka je právne zodpovedný loviaci.

VIII.

PRÁVA ČLENA MO SRZ VEĽKÉ KAPUŠANY

Člen má právo byť informovaný o činnosti MO a vyšších orgánov zväzu na členskej schôdzi. Dávať návrhy, podnety a sťažnosti , obracať sa s dopytmi na výbor MO SRZ. Voliť a byť volený do všetkých orgánov MO SR.

IX.

RYBÁRSKA STRÁŽ

Členovia rybárskej stráže budú kontrolovať výkon rybárskeho práva sporadický. Člen MO, ktorý nedodržal zákon a lovil ryby zakázaným spôsobom, a to na šnúru, čereňom alebo v dobe hájenia, alebo mal ulovenú rybu pod lovnú mieru, sa podá trestné oznámenie, bez rozdielu na každého člena aj nečlena. Loviaci rybár, ktorý uloví rybu nemajúcu lovnú mieru a takúto rybu privlastní, tým, že ryba mala háčik až v hrdle a že aj tak uhynie, bude disciplinárne riešený čo najprísnejšie, lebo takúto rybu treba pustiť aj s nadväzcom ! Členovia rybárskej stráže búdu postupovať podľa zákona 216/2018 Z. z a to § 22 až §28 zák.

X.

ZÁVER

Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. Súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť,
 2. Stotožňuje sa s úlohami zväzu a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii,
 3. S úspechom absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukáže dostatočne rybárske znalosti.
 4. Nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu pytliactva, za ktorý bol právoplatne odsúdený , nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve, čo potvrdí čestným prehlásením.

Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky záujemcu. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku. Proti neprijatiu za člena sa môže záujemca písomne odvolať na členskú schôdzu základnej organizácie Členstvo vo zväze zaniká: smrťou člena, vystúpením člena, nezaplatením členského príspevku do 31.marca , alebo do 15. Januára neodovzdá riadne vyplnenú povolenku alebo nezaplatí členský príspevok do 31.decembra trvalým vylúčením z členstva zo zväzu ( dňom právoplatného rozhodnutia ). Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov. Dočasné vylúčenie a prerušenie členstva sa nepovažuje za zánik členstva.

Citované zo stanov zväzu!