Povolenia a poplatky

 

Oznámenie!

 

Milí členovia, tu sme pripravili odkaz na možnosť prečítať si on line verziu časopisu "Ryby Rybky Rybičky". Kliknite na tento odkaz, otvorí sa nové okno, vyberte zariadenie (PC, alebo mobil) a môžete čítať.

Najviac ma zaujal článok na str.20-21...“Kam zmizla Zuzana?“ Pozorne si to prečítajte a zoberte si na vedomie, resp. k srdcu, aby nenastala situácia že v najbližšom vydaní sa dočítame „ Kam zmizol Ortov???

S pozdravom , Petrov zdar!


Povolenia

Výdaj povoleniek na rok 2020

Vážení členovia MO SRZ V. Kapušany.

Vydávanie povoleniek na rok 2020
Každý pondelok od 10:00 - 15:00 hod.
Každú stredu od 10:00 - 16:00 hod.,
S výdajom povoleniek na rybolov začneme
od 8. 1.2020 t.j. v stredu od 10:00 - do 16:00 hod. ( nakoľko 6.1.2020 je sviatok)


 

Oznámenie!

 

oznamujeme našim členom, že v roku 2018. bude možnosť si zakúpiť v rybárskej predajni „Predátor“ hosťovacie povolenky na revír SRZ Rada Žilina, Zemplínska Šírava, denné i týždenné pre členov i nečlenov, MO SRZ Veľké Kapušany

Denné HP pre členov ........ 10 Eur
Denné HP pre nečlenov..... 20 Eur
Týždenné HP pre členov.... 30 Eur
Týždenné pre nečlenov...... 80 Eur
Denné HP pre deti............. 4 Eur

 

Platné od 1.1.2018

Týmto oznámením sa rušia všetky poplatky za omeškanie odovzdania povoleniek do 15.1. a za nezaplatenia členského príspevku do 31.3 bežného roka.

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

S T A N O V Y SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU

§ 6 Práva a povinnosti členov zväzu

2. Povinnosti členov zväzu: a) platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka
§ 10 Zánik členstva -1. c) nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka. 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.

 

Predaj povoleniek v Dome Rybárov Staničná č.1 Veľké Kapušany
Úradné hodiny
na predaj povolení na rybolov
Bude vyložené na tabuli pri Dome Rybárov a na internetovej stránke MO SRZ Veľké Kapušany.
Hosťovacie povolenky sa predávajú

Predajňa rybárskych potrieb PREDÁTOR,
Centrum 2 1944/36,V.Kapušany,
Peter Kendi č. tel. 0917504032.

Ceny členských príspevkov, povolení na rybolov, zápisné a ostatné poplatky platné pre rok 2018.

MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch týmto oznamuje všetkým svojím členom, zmeny vo vydávaní povolení, podľa novej Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov platnej od 1 januára 2018.( túto Smernicu si môžete pozrieť na stránke Rada Žilina)

 

Typy povoleniek Kategória Cena
Miestne povolenia kaprové vody – dospelý 40 €
Miestne povolenia Detské od 6 do 14 rokov 14 €
Miestne povolenia Pre členov nad 70 rokov 10 €
Miestne povolenia – mládež 27 €
Miestne povolenia – ženy 30 €
Miestne povolenia – dôchodca 30 €
Miestne povolenia – invalidný dôchodca 30 €
Miestne povolenia – ZŤP 27 €
Členská známka - dospelý 23 €
Členská známka - mládež 17 €
Zväzové povolenia – kaprové vody - dospelý 40 €
Zväzové povolenie mládež 40 €
Zväzové povolenie detské 6 – 14 rokov 10 €
Zápisné Deti do - 15 rokov 5,0 €
Zápisné Mládež 15 - 18 rokov 10,00 €
Zápisné Dospelý 40 €
Rybársky lístok týždenný 1,50 €
Rybársky lístok mesačný 3,00 €
Rybársky lístok ročný 7,00 €
Rybársky lístok trojročný 17,00 €

POZOR! Zakúpenie Zväzovej kaprovej povolenky je podmienené zakúpením si akéhokoľvek nezľavneného miestneho povolenia t.j. kto chce mať zväzovú musí mať aj miestnu povolenku.

Typy povoleniek Kategória Cena
Hosťovacia povolenka Denná 10,00 €
Hosťovacia povolenka Týždenná 30,00 €
Hosťovacia povolenka Denná,
pre nečlena SRZ
20,00 €
Hosťovacia povolenka Týždenná,
pre nečlena SRZ
80,00 €
Poznámky:

Ďalšie poplatky:

Typ poplatku Cena
Členská legitimácia/ nová / 0,70 €
Manipulačný poplatok za výdaj povoleniek 0,70 €
Preddavok za brigádu 20,00 €
Zákon č. 139/2002 + vyhláška 0,00 €
Stanovy SRZ 0,70 €
Rybarský poriadok pre celozväzové vody 0,70 €
Rybarský poriadok miestny 0,70 €

Lístky sa vydávajú v MO SRZ Vo Veľ. Kapušanoch v Rybárskom dome na Staničnej č. 1