HLÁSENIE HAVÁRIE

 

Zistený úhyn rýb, znečisťovanie vodných tokov a nádrži MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch hlási pôvodca, alebo osoba ktorá túto skutočnosť zistila najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom (telefonicky, osobne ) polícii, alebo členom výboru MO SRZ a členom havarijnej komisie. Po zistení havárie ihneď odobrať vzorky vody(minimálne 1l) uhynuté ryby a vodné živočíchy a zaznamenať deň, hodinu a miesto odobratia vzorky a tieto predložiť havarijnej komisii.

Telefónne čísla havarijnej komísie pri ZO:

Zoltán Mihók - Predseda ZO ................0917 647669
Zoltán Poppély - Hospodár ZO ................0908 208 818, Po - Pi: 08:00 - 18:00
Vojtech Babiák - Tajomník ZO ................0915 959 962
Jozef Poremba - Ved.RS ZO ............... 0915 881 814
Polícia - ................158

Telefónne čísla pre potreby členov:

Inšpektorát ochrany vôd Košice .............055/633 29 13
.............0903 770 174
O Ú odbor životného prostredia Michalovce ...........056/642 50 35
O Ú odbor životného prostredia Trebišov ...........056/668 88 50, 668 88 51
SVP (Slov. vodohosp. Podnik) Michalovce ...........056/644 16 17.dispečing-056/644 17 22
SVP (Slov. vodohosp. Podnik) Trebišov ...........056/672 26 90.. dispečing- 056/672 33 40