PR Ortov

Dodržiavanie podmienok stanovených SIŽP IŽP Košice na PR Ortov


 • 1.) Do PR Ortov budú vysádzané len pôvodné druhy rýb a ichtiofauny (kapor, šťuka, zubáč, lieň)
 • 2.) Množstvo a druhová skladba násad budú dopredu nahlásené a konzultované so ŠOP SR Správou CHKO Latorica ako aj termín zarybňovania vopred oznámený.(uvažovať s takým množstvom násad aby bola dodržaná potravinová báza)
 • 3.) Pre lov rýb sa môžu používať iba zdokumentované stanovištia.(staré posedy),bez zásahu do brehových porastov PR Ortov a rušenia hniezdnych stanovíšť avifauny v chránenom území.
 • 4.) Loví sa iba týmto spôsobom (lovom na udicu),maximálne sú povolené 2 rybárske prúty(udice).Každý rybár musí doniesť so sebou igelit. vrece na odpadky, takisto kontroluje rybárska stráž. Zakázaný je aj lov návnadových rybičiek čereňom.
 • 5.) Zákaz prikrmovania a vnadenia rýb.
 • 6.) V prípade ulovenia chráneného druhu živočícha napr. raky, lopatky dúhovej, karasa zlatého...,vrátiť ho šetrným spôsobom späť do prírody.
 • 7.) Členovia MO SRZ v súčinnosti s OÚŽP Michalovce sa budú aktívne podieľať na odstraňovaní divokých skládok a čistení chráneného územia.
 • 8.) Rybárska stráž sa bude aktívne podieľať na ochrane PR Ortov a každý negatívny zásah do chráneného územia nahlási na OÚŽP Michalovce.
 • 9.) Lov v revíri Ortov je možný iba pre členov MO SRZ V.Kapušany, neplatia tu hosťovacie ani celoslovenské povolenky.
 • 10.) Výkaz o úlovkoch je zasielaný na ŠOP SR Správu CHKO Latorica a to v termíne 20. Februára po sčítaní úlovkoch.
 • 11.) Členovia výboru MO SRZ V. Kapušany sú povinný informovať a dôrazne upozorňovať svojich členov na podmienky územnej ochrany PR Ortov v záujme predchádzania porušovania ustanovení zákona č.543/2002Z.z.