TRESTNÉ ČINY

podľa § 310 Trestného zákona

(čo nás čaká pri porušení rybárskeho práva - za čo chceme porušovať pravidla lovu !!! ???)

I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva

1) Lov rýb bez platného povolenia na rybolov
Lov rýb bez platného rybárskeho lístka
(§ 10ods.1 zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov


II. Lov rýb v čase ich ochrany

2) Lov rýb v čase ich ochrany,
(§ 11 zákona, všeobecný zákaz)
Lov rýb v čase individuálnej ochrany
(§12 písm. a) zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

3) Lov rýb mimo ustanoveného denného času lovu rýb, (12 písm. b) zákona)
Privlastnenie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet (§ 12 písm. d) zákona)
Začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb
(§ 12 písm. d) zákona)

a) Odňatie povolenia na dobu 3 rokov
b) Uloženie peňažnej pokuty 100-166 Eur

III. Zakázané spôsoby lovu (pre všetky vody)

4) Používanie výbušných , otravných alebo onámných látok na lov rýb, používanie elektrického prúdu na lov rýb. 13 ods.1.písm. a) b) zákona)

Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie

5) Používanie harpún bodcov a udíc bez prútov na lov rýb, strieľanie rýb, lovenie pod ľadom,podsekávanie udicou, lov rýb na šnúry, do ôk a do rúk (§ 13 ods.1 písm. a) zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Dočasné vylúčenie z členstva na 3 roky

6) Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, používanie lapadiel, čereňov s plochou väčšou ako 1- m, vrší, košov (§ 13ods. 1 písm. ) zákona )

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Dočasné vylúčenie z členstva na dobu 1-3 roky, peňažná pokuta 332 Eur.

7) Lov rýb vo vyznačenom úseku, nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb, zabraňovanie ťahu rýb proti vode, lov rýb na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, lov rýb zhromaždených v čase neresu a na zimoviskách (§ 13ods. 1 písm. b)c) zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Dočasne vylúčenie z členstva na dobu 1-5 rokov
c) Peňažná pokuta 332 Eur.

8) Lov rýb vypustením, odrezaním alebo odčerpaním vody (§ 13 ods. 1 písm. d) zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Dočasné vylúčenie z členstva na dobu 1-5 rokov
c) Peňažná pokuta 332 Eur.

9) Lov rýb pri vodohospodárskych stavbách s tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, lov rýb z plavidiel a plávajúcich technických zariadení v plavebných komorách, z cestných mostov, z lávok pre peších v biokoridoroch (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona)

Peňažná pokuta 166 Eur.

10) Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri povodniach, zabraňovanie rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)

a) Dočasne vylúčenie z členstva na dobu 1-3 roky
b) Peňažná pokuta 166 - 332 Eur.

IV. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách

1) Lov na viac ako dve udice (§ 16 písm. a) zákona)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu 1-3 roky
b) Peňažná pokuta 100 - 166 Eur.

2) Lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom, lov na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a lov na viac ako tri mušky pri love muškárskou udicou (§ 16 písm. c) zákona)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu1-3 roky
b) Peňažná pokuta 100 - 166 Eur.

3) Lov na rybku prinesenú z iného revíru (16 písm. c) zákona)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu 1-3 roky
b) Peňažná pokuta 100-166 Eur.

4) Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do 15. júna (§ 16 písm. d) zákona)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu1-3 roky
b) Peňažná pokuta 100-166 Eur.

5) Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou návnadou pri love na prívlač (§16 písm. e) zákona)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu1-3 roky b) Peňažná pokuta 100-166 Eur.

6) Lov v čase od 22:00d o 04:00 bez osvetlenia (§ 16 písm. f) zákona)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu 1-3 roky b) Peňažná pokuta 100-166 Eur.

V. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho práva

1) Lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany
(§ 11 vyhlášky)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobu 1-3 roky
b) Peňažná pokuta 332 Eur.

2) Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s rybami a ostatnými vodnými organizmami ulovenými v čase ich ochrany, alebo poranenými(§ 14 ods. 11.12, 13.14 vyhlášky)

a) Odňatie a nevydanie povolenia na dobup 1-3 roky
b) Peňažná pokuta 100 Eur.

3) Porušenie zásad ochrany prírody znečistením brehov a okolia, prípadne iné zásahy do prírodného prostredia. (zákon o ochrane prírody a krajiny

a) Uloženie peňažnej pokuty 16,5 Eur
b) Verejne pokarhanie na členskej schôdzi

4) Pri výkone kontroly rybolovu! použitie násilia, vyhrážanie sa usmrtením, vyhrážanie sa ublížením na zdraví, spôsobením škody veľkého rozsahu členovi rybárskej stráže, hrubé urazenie alebo ohováranie člena rybárskej stráže (trestný zákon)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Vylúčenie z členstva na dobu 3 roky

5) Neumožnenie rybárskej stráži vykonať kontrolu úlovku i v osobných veciach a osobných dopravných prostriedkoch (§ 23 odsd.1 písm. d) zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Vylúčenie z členstva na dobu 3 roky

6) Neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu a požiadavky člena rybárskej stráže, odmietnutie strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže (§ 23 ods. 3) zákona)

a) Komisia predloží vec výboru MO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
b) Vylúčenie z členstva na dobu 3 roky