Aktuality, Čerstvé informácie

 

Pozdravujeme Vás na našej novej stránke!

Sme radi, že Vám môžeme byť k dispozícií aj cez internet. Cez tieto stránky by sme chceli Vás informovať o dianí v našej MO. Máme cieľ poskytnúť Vám čo najviacej informácií a ukázať vám čo najviacej z naších úspechov a starostí. Budeme radi ak sa snami podelíte o Vaše nápady, pripomienky a návrhy. Ďalšie údaje budeme postupne zverejňovať na týchto stránkach.

Petrov zdar!


Do pozornosti!

 

Usmernenie vo veci denného úlovku

Odpoveď na otázku


Vyhláška

Petrov zdar!


Vyhlásenie!

 

Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany!

Vydávanie povoleniek na rok 2020 sa ukončilo.
Členovia, ktorí nemali možnosť si doteraz zakúpiť ryb. povolenku, môžu si tak učiniť po telefónnom dohovore na čísle: 0903862934.

Petrov zdar!

Vyhlásenie!

 

Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany!

PREDAJ CENÍN a úhrada členských povinností SRZ 2020 v MO SRZ
je od dňa 15.3.2020 POZASTAVENÝ do odvolania,
z dôvodu ohrozenia zdravia predajcov pandémiou koronavírusu!
Vyplývajúc zo stanov SRZ, sa nezaplatenie členských povinností splatných do konca marca pri neskoršom platení NEBUDE sankcionovať a členstvo členom SRZ

Petrov zdar!


Vyhlásenie!

 

Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany!

Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo Veľkých Kapušanoch oznamuje svojim členom, že z dôsledku nariadenia sekcie krízového centra Ministerstva vnútra na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 (koronavirus), vydal zákaz organizovať spoločenské podujatia, ruší výročnú členskú schôdzu, ktorá bola naplánovná na 14.3.2020. S náhradným termínom konania výročnej členskej schôdze budeme informovať našich členov po odvolaní zákazu.
Petrov zdar!


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ V.Kapušany.
dňa 22.2.2020., t.j. v sobotu, sa konala brigáda na revíry č. 4-1122-1-1, Lykotex -Vojany, so začiatkom o 8:00 hod., so zrazom pred vrátnicou bývalého podniku Lykotex.
Cielom brigády bolo, vyčistenie lovných miest a prístupových ciest od drobných pobrežných porastov, osadenie revírnych oznamovacích tabúľ a zber smetia.
S pozdravom, Petrov zdar!

Fotky z brigádyKliknite tu


Oznámenie!

 

Kontrola rybárskou strážou na revíri Laborec č.1., s televíznym doprovodom.
Pre ďalšie podrobnosti kliknite sem.


Oznámenie

 

Vážení rybári, členovia MO SRZ, ochrancovia prírody!
Dňa 1.2.2020. sa konala brigáda na revíri Laborec 1., od obce Ižkovce po bývalý plynový potrubný most, a na revíri Odpadový kanál v areáli EVO. Za účasti 18-ich rybárov MO SRZ Veľké Kapušany sa vyzbieralo skoro 100 ks plných igelitových vriec separovaného smetia, ktoré boli odvezené na zberný dvor mesta Veľké Kapušany. Boli upravené a vyčistené brehy Odpadového kanála EVO z vnútornej strany od bývalej vodnej elektrárne po sútok s Laborcom 1. Týmto chcem poďakovať všetkým zúčastneným za kvalitne vykonanú prácu a námahu v premočenom teréne za hmlistého počasia, pri vyčistení pobrežných úsekov našich dvoch revírov. Po ukončení brigády bolo brigádnikom poskytnuté občerstvenie formou teplého čaju.

S pozdravom Petrov Zdar!

Fotky z brigádyKliknite tu


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany...začiatkom tohto roku došlo k zmene , k úprave, resp. k doplneniu týchto nariadení do Miestneho rybárskeho poriadku!

ZMENY V MIESTNOM RYBÁRSKOM PORIADKU

Od 1.1.2020
1. strana 2
PODLOŽKA NA RYBY na našich miestnych vodách nie je povinná
...
2 4-1120-1-1 Laborec č. 1, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly. Lov rýb zakázaný od 1. 12. do 29. 2. približne 1000 m nad sútokom Laborca s Latoricou od veľkej zákruty meandra na 300 m úseku – zimovisko rýb!

3 4-1550-1-1 Odpadový kanál EVO Vojany, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Lov rýb zakázaný od 15. 3. do 31. 5. - neresisko rýb


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ V. Kapušany.

Vydávanie povoleniek na rok 2020
Každý pondelok od 10:00 - 15:00 hod.
Každú stredu od 10:00 - 16:00 hod.,
S výdajom povoleniek na rybolov začneme
od 8. 1.2020 t.j. v stredu od 10:00 - do 16:00 hod. ( nakoľko 6.1.2020 je sviatok)


Vážení milovníci športového rybolovu!

 

Zverejňujeme Vám výsledky rybárskych pretekov v LRU, ktoré sa konali 31. 8. a 1. 9. 2019. na pretekárskej trati Laborec 1.- za bývalým Lykotexom.

Feder Copus Cup 31. 8. 2019Kliknite tu

Copus Cup 1. 9. 2019Kliknite tu

Petrov zdar!


Pozvánka!

 

Do krúžku Mladý rybár

Pre podrobnostiKliknite tu


Vyhlásenie!

 

Upozornenie o výskyte novej choroby kaprovitých ryb na Slovensku!

Pre podrobnostiKliknite tu


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ V. Kapušany,
Zverejňujeme Vám rozhodnutie o udelení výnimky na výkon rybárskeho práva na území "Prírodnej rezervácie PR Ortov", o ktorú naša organizácia požiadala 4.5.2018. a je platná do 31.12.2023., kým OÚ ŽP Košice, ktorý rozhodnutie vydal nerozhodne inak a to, pri porušení niektorých z podmienok v zmysle § 82 ods.12 zákona o ochrane prírody, môže hoci kedy toto rozhodnutie zrušiť a vziať si užívateľské právo pod vlastný rezort.
Pozorne si prečítajte podmienky a nariadenia tohto rozhodnutia a žiadame každého člena MO SRZ aby rešpektoval a dodržiaval zákon o ochrane prírody!
Petrov zdar!

Kliknite tua môžete prečítať rozhodnutie.


Oznámenie o zákaze!

 

MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch, vyhlasuje pre svojich členov prísny ZÁKAZ prikrmovania a vnadenia rýb neprirodzenými krmivami, ako sú kvasená kukurica, rôzne granuláty pre psov a drobnú hydinu. A to hlavne na revíroch v 5.-om a v 3.-om stupni ochrany prírody, ako sú PR Ortov, Zugó, kde je to zákonom o ochrane prírody zakázané a neodporúča sa ani v ostatných revíroch kde je stojatá voda!
Proti tým členom MO SRZ, ktorí tento Zákaz nedodržia a nedodržujú Stanovy a Organizačný poriadok SRZ, predpisy o rybárstve a o rybolove, ako i ostatné právne predpisy, prípadne sa vyhýbajú plneniu členských povinností, bude začaté disciplinárne konanie a uložené disciplinárne opatrenie.
Tento disciplinárny poriadok vydáva Rada SRZ v súlade s § 8, ods. 11 Stanov zväzu.

Petrov zdar!


Oznámenie!

 

Zmena miesta výdaja hosťovacích kaprových povolení
na revíry MO SRZ Veľké Kapušany a na zväzový revír Z. Šírava.
Oznamujeme váženej rybárskej spoločnosti, našim členom i nečlenom MO SRZ Veľké Kapušany,
že KHP (kaprové hosťovacie povolenky) ako aj KHP na zväzový revír Zemplínska Šírava si môžu zakúpiť na novej adrese rybárskej predajne "Predátor", a to pri súkromnom rybárskom revíry, bývalá časť materiálna jama Tehelňa, na ul. Ćičarovskej ulici za čističkou odpadových vôd.
Informovať sa môžete na tel. čsl. 0917804032.
Petrov zdar!


Do pozornosti...

 

Dnes som obdržal dobrú správu z ŠOP SR z BB, z vysunutého pracoviska CHKO Latotica v Trebišove od riaditeľky Mgr. Kristíny Volarovej, že pre náš spoločný projekt výstavby malého vodného diela (hate) na PR Ortov bol schválený rozpočet na jeho vybudovanie z Norského fondu.
Ešte chvíľku to potrvá kým sa rozdelia a schvália financie na jednotlivé pracovné úkony k realizácii projektu. Ak budu spravené všetky prípravné práce (geologický výskumy terénu, vyznačenie miesta vybudovania hate) tak poprosil by som našich členov, resp. žiadam o brigádnickú pomoc pri odstránení rastlín, stromov a krovia na stavenisku, na čo už je vybavené povolenie. Je našim spoločným cieľom zachrániť PR Ortov náš rybársky revír, zdvihnutím vodnej hladiny jazera o čo sa už snažíme od roku 2015.
Termín brigády zverejníme 3-5 dni po vykonaní prípravných prác na jej realizáciu. Verím že brigády sa zúčastní čo najviac uvedomelých a aktívnych členov našej MO SRZ!
S pozdravom Petrov zdar!
V. Babiak, tajomník MO SRZ.


Do pozornosti...

 

Bilancia jarného zarybnenia našich revíroch r. 2019.

Kliknite tu


Do pozornosti...

 

Grafické znázornenie privlastňovania s rýb

kliknite sem


Do pozornosti...

 

Správ z VČS, ktorá sa konala dňa 16.2.2019.

Kliknite tu


UPOZORNENIE !!!!!
NERESISKO A ZIMOVISKO RÝB.

 

Výpustný kanál č. revíru 4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Z. Šírava (K)- výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Z. Šírava pri obci Zalužice.
Upozorňujeme členov SRZ, že dňom 1.2.2019 začína platiť na Výpustnom kanáli v úseku 200 m od hrádze „ZÁKAZ LOVU RÝB" do 15.6.2019 z dôvodu, že v úseku 200 m od hrádze je NERESISKO A ZIMOVISKO RÝB. Úsek neresiska a zimoviska je vyznačený tabuľami. Upozorňujeme členov SRZ, že aj nahadzovanie nástrah do tejto časti revíru je zakázané.
Po 15.6. platí Zákaz lovu rýb vo vzdialenosti 50 m od telesa hrádze.
S pozdravom Petrov zdar!
V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.

Označenie úseku


Oznámenie!

 

V YHLÁŠKA 381 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
S pozdravom Petrov zdar!
V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.

Kliknite tu!


Dávame do pozornosti !

 

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok, platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ. Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ)

Spoločný rybársky poriadok


Ďalej na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť aj znenie nového zákona o rybárstve ako aj vykonávaciu vyhlášku k nej.

Zákon o rybárstve

Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.
Pri rybárskych revíroch, ktoré sme jednoznačne identifikovali, v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov ako ostatná vodná plocha (štrkoviská, rašeliniská, príp. pieskovne) uvádzame v rybárskom poriadku, že lov rýb je tu povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

Oznámenie!

 

Informácia o priebehu XII. snemu SRZ konaného v Žiline 23.-25.11.2018.

Kliknite sem


Oznámenie!

 

Stavba garáže

Kliknite sem


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ V.Kapušany.

Týmto Vám oznamujeme že naša organizácia má vytvorenú stránku na Facebook-ovej stránke + (príloha), s dvomi administrátormi, ktorí pridávajú čerstvé informácie o dianí a fungovaní MO SRZ, na ktorú budú zaregistrovaný iba naši členovia po požiadaní o priateľstvo.
Poprosím každého nášho člena aby sem dávali komenty, ktoré sú zrozumiteľné a nie sú provokatívne...(tieto budú okamžite zmazané!) Týmto chceme Vám podať oznamy, správy, fotky a videá z prvej ruky.
Ďakujeme za pochopenie........ s pozdravom.

Kliknite sem a prejdete na Facebook

Petrov zdar!


Vážení Členovia MO SRZ V. Kapušany!

 

Môžete si pozrieť aké návrhy boli podané zo strany MO SRZ Veľké Kapušany k zmene rybárskeho zákona. Naše návrhy sú znázornené farebnými písmenami.
Ďakujeme za pozornosť, Petrov zdar!

Stanovy SRZVyhláška 2019


VYHLÁSENIE!

 

II. Liga jesenné dvojkolo 15.9.-16.9.2018. Laborec- Lykotex . Pár fotiek s oznamovacou tabuľkou o výsledkoch dvojdennej súťaže, čoho výsledkom je že družstvo Maros Mix – Tubertíni Veľké Kapušany s umiestnením na 2. mieste sa prebojovali späť do I. ligy LRU plávaná - muži. Gratulujeme im, že na domácej trati v domácom prostredí sa im podarilo splniť vytúžený cieľ.

Pre výsledky kliknite sem


VYHLÁSENIE!

 

Dňa 1. septembra sa uskutočnili preteky
v LRU – plávaná o COPUS CUP XXI. ročník mesta Veľké Kapušany

Pre výsledky kliknite sem


Upozornenie!

 

Žiadame rybárov ktorý navštevujú revír „Drahňovský les“ č. r.4-1121-1-1, ktorý sa nachádza na chránenom území „Raškovský luh“, v 4. stupni ochrany prírody (vyznačené s tabuľkou) a vzťahuje sa naň zákon o zákazu vstupu osobnými a inými dopravnými prostriedkami, o plnom rešpektovaní spomínaného zákona, inak pri porušení a usvedčení porušenia tohto zákazu pracovníkmi CHKO Vihorlat Michalovce, ako aj členmi rybárskej stráže, im hrozí mastná peňažná pokuta.


Vážená rybárska spoločnosť pri MO SRZ Veľké Kapušany!

Oznamujeme Vám, že dŇom 28.5.2018., skončil sa výdaj povoleniek a cenín pri MO SRZ Veľké Kapušany.


Upozorňujeme našich členov, ktorí do dnešného dňa si nezaplatili rybársku povolenku, iba si zaplatili členský poplatok, môžu tak učiniť dňa 18.6.2018.t.j. v pondelok od 10:00 hod do 15:00 hod.
Prípadné nezrovnalosti a nejasnosti si môžete vykonzultovať s vedúcim výdaja rybárskych povolení s p. Júliusom Vernárskym na tel. čísle...0903862934.
S pozdravom........Petrov zdar.


OZNÁMENIE!

 

Výbor MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že na základe uznesenia z VČS zo dňa 10.2.2018., schváleného prítomnými členmi našej organizácie bolo dňa 6.3.2018. zakúpené terénne vozidlo registrované na MO SRZ Veľké Kapušany, Mitsubishi L200 2.5 DI-DOUBLE, (11/2009) za 10 000Eur, na účely pri zarybňovaní a výjazdy rybárskej stráže ako aj pomocný mechanizmus pri brigádach. (viď príloha)

Tajomník MO SRZ V. Kapušany.


Oznámenie!

 

oznamujeme našim členom, že v roku 2018. bude možnosť si zakúpiť v rybárskej predajni „Predátor“ hosťovacie povolenky na revír SRZ Rada Žilina, Zemplínska Šírava, denné i týždenné pre členov i nečlenov, MO SRZ Veľké Kapušany

Denné HP pre členov ........ 10 Eur
Denné HP pre nečlenov..... 20 Eur
Týždenné HP pre členov.... 30 Eur
Týždenné pre nečlenov...... 80 Eur
Denné HP pre deti............. 4 Eur

OZNÁMENIE

 

Platné od 1.1.2018

Týmto oznámením sa rušia všetky poplatky za omeškanie odovzdania povoleniek do 15.1. a za nezaplatenia členského príspevku do 31.3 bežného roka.

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

S T A N O V Y SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU

§ 6 Práva a povinnosti členov zväzu

2. Povinnosti členov zväzu: a) platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka
§ 10 Zánik členstva -1. c) nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka. 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.


Vážené rybárky, rybári, ochrancovia prírody!

 

MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že po pracovnom jednaní dňa 4.12.2017., bola podpísaná zmluva (viď v prílohe) o spolupráci pri výstavbe vodného stavidla (hate), na zvýšenie hladiny vody v jazere PR Ortov,  medzi ŠOP SR CHKO Latorica so sídlom v TV a MO SRZ Veľké Kapušany.
Celý projekt bude financovaný z Nórskeho finančného fondu na „Obnovu vodného režimu vybraných mokradi Východoslovenskej nížiny“.
Práce by sa mali začať po geodetickom zameraní miesta stavidla a spracovaní projektovej dokumentácie už na jar. Naša organizácia prisľúbila pomoc pri vyčistení terénu a likvidácii porastových drevín brigádnickou činnosťou členmi MO SRZ.
O termíne konaní brigád budete včas informovaní ako aj o priebehu dotiahnutia projektu do finálneho ukončenia.
  V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.


OZNÁMENIE!

 

Rybárske preteky funkcionárov "Sečovský kapor" 21.10.2017., na rybárskom revíry Dvorianky, na ktorom sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo MO SRZ Veľké Kapušany, ktorí sa umiestnili na II.mieste v LRU jednou udicou s ľubovoľným spôsobom.Vďaka vedeniu MO SRZ Sečovce za usporiadanie prestížneho preteku v LRU.

Fotky z pretekov si môžete pozrieť ak kliknite sem


VYHLÁSENIE!

 

XXIV. MS v LRU ženy v Maďarskom Szolnoku 2017.

Kliknite sem pre podrobnosti


OZNÁMENIE!

 

Začali sme s obnovou plotu Rybárskeho domu, starý už bol na rozpadnutie. Touto cestou ďakujeme MsÚ Veľké Kapušany za finančnú podporu na uskutočnenie tohto projektu, na ktorom má najväčšiu zásluhu podpredseda MO SRZ p. Hudák Július, nehovoriac o realizačnom týme projektu p. Karol Jevcsák st. a Karol Jevcsák ml. a p. Jozef Iván.
Zveľaďujme, starajme sa o náš spoločný majetok ktorý dúfame že bude slúžiť naďalej našej nasledujúcej generácii.
Petrov Zdar!


OZNÁMENIE!

 

Oznamuje svojim členom, že dňa, dňa 10.6.2017. pre MO SRZ Veľké Kapušany bola na zasadnutí Rady SRZ na základe našej žiadosti a odborného vyjadrenia ic htyológa schválená dotácia v max. výške 8000 € za škody spôsobené na sklonku zimy udusením rýb v dôsledku kyslíkového deficitu. Jedná sa o nasledujúce množstvá násad rýb:
Jazero Ortov - K2 1000 kg,Ab2 500 kg
OR Mitro - K2 380 kg
OR Oborín - K2 380 kg
OR Vysoká n/U- K2 400 kg
Or Zugó - K2 380 kg

Termín dodania násad : jeseň 2017.


Upozornenie!

 

MO SRZ Veľké Kapušany na žiadosť nájomcu poľnohospodárskej pôdy pri našom revíry OR Veľké Raškovce, na ktorú si požiadal štátnu dotáciu upozorňuje svojich členov rybárov, aby na príchod k vode motorovými vozidlami používali výhradne zmulčovačom upravenú stopu po pri brehu odstavného ramena a v žiadnom prípade cez zasiate pole. Vozidlám porušujúcich zákaz budú zaznamenané ŠPZ a následne súdnou cestou vymáhané spôsobené škody na poľnohospodárskych plodinách za ktoré nájomca už nedostane žiadnu dotáciu od štátu!
Touto cestou vyzývam našich členov na rešpektovanie tejto požiadavky. Berte túto požiadavku vážne, aby ste svojim nerozvážnym konaním nepoškodili členov a meno našej organizácie.

MO SRZ Veľké Kapušany.


VYHLÁSENIE!

 

Upozornenie hniezdenia chráneného druhu vtáctva "Haja tmavá" v chránenej oblasti "Raškovský luh" z OÚ ŽP Michalovce! Prosíme našich členov o rešpektovanie a dodržanie tohto upozornenia do konca mesiaca jún, predpokladaného vyliahnutia mláďat.

Stanovisko OU-MI


OZNÁMENIE!

 

Tajomník SRZ Rada Žilina na porade funkcionárov Košického kraja v KE 28.1.2017., informoval o podpísaní Licenčnej zmluvy s RTVS na vysielanie rybárskej televíznej relácie od 12.2.2017 na „dvojke“ (STV2) pod názvom “Na rybách – Petrov zdar“ z dielne SRZ, zároveň požiadal funkcionárov ZO o súčinnosť s vysielacím štábom pri výrobe rybárskej relácie pri natáčaní relácie v ich pôsobnosti.


OZNÁMENIE!

 

Aktuálne výsledky laboratórnej analýzy výskytu PCB látok v rybách z Oteplenej vody (Melegvíz) v areáli EVO, súčasť toku Laborec.

Kliknite sem


Upozornenie!

 

Vedenie závodu Elektrárne Vojany, spravilo náhmatkovú kontrolu vo svojom, vonkajšom areáli EVO, kde máme naše revíry, Oteplenú vodu č. 4-1550-1-1 a Laborec1,č.4-1120-1-1, kde našli na brehoch smetie po našich členoch rybároch, terénne úpravy - vytvorenie lovných miest rýľmi (prísne zakázané hlavne na vtokovom a výtokovom kanáli!) Z toho dôvodu vedenie EVO Vojany sa rozhodlo a právom, a dalo príkazom vedúcemu SBS, našich rybárov vykázať z areálu EVO, pre nedodržanie dohody medzi MO SRZ Veľké Kapušany a SE EVO Vojany. Takýmto prístupom prídeme o ďalšie revíry, ako sú PR Ortov a môžeme sa poďakovať sami sebe, česť a výnimka poriadnym a disciplinovaným rybárom. Iba na margo...člen SBS už mesiace likviduje odpadky, smetie po nedisciplinovaných rybároch, meno sem nebudem písať, dozviete sa na VČS.

Citát z miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ V. Kapušany.
Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Areál EVO-Vojany, a. s. vyznačený tabuľami MO-SRZ. Na tomto revíri sa zakazuje rozkladanie ohňa a stanovanie . Na tomto revíri je oprávnená kontrolovať doklady aj strážna služba EVO -Vojany. Do areálu EVO Vojany majú povolený vstup len členovia MO SRZ Veľké Kapušany, ostatní, cudzí členovia iných organizácií nemajú dohodu s elektrárňou EVO Vojany, čiže majú zákaz vstupu.

Ďakujem za pozornosť!
V. Babiak, tajomník MO SRZ.


OZNÁMENIE!

 

Na výzvu Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR, sme začiatkom októbra poskytli na OV a PS v Michalovciach, 3 vzorky rýb odlovených z nášho revíru Odpadový kanál EVO-Vojany revír č. 4-1550-1-1. Každých 5 rokov ŠV a PS SR robí monitoring (analýzu) rýb z vopred určených revírov, na PCB látky v celoslovenskom rozmere. Výsledky budú známe v priebehu mesiaca November.


OZNÁMENIE!

 

Priebežné informácie o stave odbahnenia naších revírov.


Upozornenie!

 

Upozorňujem brigádnikov ohľadom počtu odrobených hodín, že zapísané bude skutočný čas!

Napríklad. Keď začiatok brigády je o 8:00 hod a koniec o 12:00 hodine zapísané budú 4 hodiny,( závisí aj podľa náročnosti brigády) a ďalšie 4 hodiny musia odrobiť na ďalšej brigáde a vtedy až bude vrátená záloha, z dôvodu nízkeho počtu účasti na brigádach.

Pre každého člena je povinnosťou odrobiť 8 Hod.!!


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi

MO SRZ Kráľovský Chlmec a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi

MO SRZ Čierna n/Tisou a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

ohľadne prístupových ciest a parkovacích plôch okolo Ortova:

Úradné rozhodnutie
Mapa s vyznačenním miest